O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   POGOTOWIE MODLITEWNE    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Naboestwo pitnastu modlitw
Praktyka Pitnastu Modlitw, ze wzgldu na bogosawione skutki w yciu caych rzesz ludzi na przestrzeni wiekw, nosi nazw "Tajemnicy szczcia". Ta szczeglna forma nawizywania kontaktu z Bogiem jest darem nieba. Boski Zbawiciel posuy si w. Brygid Szwedzk, aby przekaza ten dar osobom otwartym na wezwanie aski. Wedug biografw fakt objawienia mia miejsce na terenie stolicy chrzecijastwa w Rzymie, kiedy Brygida nawiedzia synn Bazylik w. Pawa za Murami. wita gboko przeya wyrnienie i zwizaa si jeszcze mocniej z Chrystusem nadprzyrodzon mioci, gotowa wypeni Jego wol przez ycie i mier.

"Tajemnica szczcia" ma niezwyk si oddziaywania. Osoby przyjmujce j szczerym i gorcym sercem doznaj wewntrznej przemiany. Ich udziaem staje si wiato z nieba, ukochanie odwiecznej Prawdy, wierno Boemu wezwaniu i promieniujca uczynno. Z relacji witej wynika, e kady, kto codziennie podejmuje to religijne wiczenie, odmwi cznie w cigu roku tyle modlitw wraz z Ojcze nasz i Zdrowa Maryjo, ile nasz Zbawiciel otrzyma ciosw podczas swojej bolesnej Mki.

Z biografii w. Brygidy dowiadujemy si nadto, e Pan Jezus do objawionych Modlitw doda wspaniae obietnice na korzy tych, ktrzy je bd odmawia z wiar i pobonoci. Chodzio o zwrcenie uwagi na Bo mio, ktra uywajc tak bardzo ludzkiego sposobu motywowania, chce udziela si obficie, stopniowo oczyszcza czowieka z przyziemnej interesownoci i w kocowym rezultacie prowadzi go do prawdziwego, nie majcego granic szczcia.

Miosierne wejrzenie najlepszego Ojca spoczo rwnie na tobie, Bracie i Siostro. Otwierajc swoje serce Bogu, odkryjesz tajemnic, ktra przed, wielu ludmi jest zakryta, a dla ciebie staa si wielk szans i nadziej. Przeywan radoci dziel si z otoczeniem, jak owa ewangeliczna niewiasta, ktra odnalaza drachm. Tchnienia Boej aski nie chowaj wycznie dla siebie. Bg chce dzielenia si szczciem ze wszystkimi. Bd pomocnikiem Boga w szerzeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu Jednym z prostych i jednoczenie skutecznych sposobw apostoowania jest naboestwo Pitnacie modlitw.
Sowa Pana Jezusa

"Moje Ciao otrzymao 5480 ciosw. Jeeli chcesz je uczci pobon praktyk, zmw 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowa z modlitwami, ktrych ci nauczyem podczas caego roku w ten sposb w cigu roku uczcisz kad Moj Ran".
Pitnacie modlitw

PIERWSZA MODLITWA


O Jezu Chryste! Sodkoci odwieczna wszystkich obejmujcych Ci mioci. Radoci przewyszajca wszelkie szczcie i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i Nadziejo kadego grzesznika. Ty, ktry objawie, e najwikszym Twoim zadowoleniem jest by midzy ludmi, tak e z mioci dla nich po upywie zapowiedzianych czasw przyje natur ludzk, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie cierpienia zniesione od chwili poczcia, a zwaszcza w czasie swojej witej Mki, jak to przewidziaa odwieczna myl Boa i jak zdecydowaa wola Najwyszego.

Wspomnij sobie, Panie, e urzdzajc Wieczerz Eucharystyczn wraz z uczniami, po umyciu im ng, de swoje Najwitsze Ciao i drogocenn Krew, a udzielajc pociechy z waciw sobie dobroci przepowiedziae blisk swoj Mk. Wspomnij na smutek i gorycz, ktre w udrczonej Duszy odczue, wyznajc wobec najbliszego otoczeni: "Smutna jest dusza moja a do mierci".

Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleci, ktre Twoje delikatne Ciao znioso przed ukrzyowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewajc si krwawym Potem, zostae zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany przez wybrany nard, oskarony przez faszywych wiadkw, niesprawiedliwie sdzony przez trzech sdziw tu przed uroczystym witem Wielkanocy czyli Paschy. Wspomnij, e przywizano Ci do supa i rozdarto Ciao biczami, e bye obnaony z wasnych szat i odziany w inny strj na pomiewisko, e Ci ukoronowano cierniami do rki woono trzcin, zasoni to oczy i twarz, e Ci policzkowano i obrzucono obelgami.

Na pamitk tych wszystkich zniewag i boleci, ktre wycierpiae w okresie poprzedzajcym Mk Krzya, daj mi przed nadejciem mierci przey prawdziw skruch serca, szczer i cakowit spowied, odprawi godne zadouczynienie i otrzyma odpuszczenie wszystkich grzechw. Amen.

Ojcze nasz, ktry jest w niebie, wi si Imi Twoje; przyjd Krlestwo Twoje, bd wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpu nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wd nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zego.

Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob, bogosawiona Ty midzy niewiastami i bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus. wita Maryjo, Matko Boa, mdl si za nami grzesznymi teraz i w godzin mierci naszej. Amen.

Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


DRUGA MODLITWA


O Jezu! Prawdziwa wolnoci Aniow, Raju niezmconego szczcia, wspomnij sobie na odraz i smutek, ktre odczuwae, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Ci jak wcieke lwy i tysicami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymylnymi udrkami przecigali si w zadawaniu cierpie. Ze wzgldu na te tortury i na stek obelywoci, bagam Ci, Boski Zbawicielu, wyzwl mnie z wizw wszystkich nieprzyjaci widzialnych i niewidzialnych, a roztaczajc bogosawion opiek prowad drog doskonaoci do zbawienia wiecznego. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


TRZECIA MODLITWA


O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, ktrego adna rzecz nie moe ograniczy ani obj, Ty ktry ogarniasz i zespalasz wszystkich swoj potg, wspomnij sobie na gorzk bole, ktr odczuwae, kiedy kaci, przywizujc Twoje wite rce i nogi do krzya, przeszyli je na wylot grubymi, stpionymi gwodziami. Rozcigajc Ci z niesychanym okruciestwem na krzyu, nie syci Twych cierpie, miotali obelgami na wszystkie strony i dajc upust swojej wciekoci, powikszali Twoje Rany przez zadawanie dodatkowych katuszy.

Ze wzgldu na ogrom cierpie, ktrych dowiadczye podczas ukrzyowania, daj mi Twoj wit boja i Twoj prawdziw mio. Amen

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


CZWARTA MODLITWA


O Jezu! Lekarzu niebieski, wzniesiony na krzyu, by nasze rany uleczy Twoimi, wspomnij na obicia i zamania, jakich doznae w swoich czonkach, tak, e kady z nich zosta w jaki sposb naruszony. Od stp do gw nie znaleziono miejsca na Twoim Ciele, ktre nie byoby pokryte ran. W takim stanie ponienia, zapominajc o wasnych cierpieniach, nie przestawae modli si do Ojca za nieprzyjaci sowami: "Ojcze odpu im, bo nie wiedz co czyni"!

Na mocy tego bezgranicznego Miosierdzia i na pamitk owej boleci, spraw, eby pami o Twojej gorzkiej Mce przywioda nas do doskonaej skruchy i przyniosa odpuszczenie wszystkich popenionych grzechw. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


PITA MODLITWA


O Jezu! Zwierciado odwiecznego Blasku, wspomnij na smutek, ktrego doznae, kiedy w wietle Boskiego poznania, rozwaajc nad przeznaczeniem tych, ktrzy mieli by odkupieni dziki zasugom Twojej witej Mki, widziae zarazem wielkie tumy skazanych, ktrzy szli na potpienie z powodu rozlicznych grzechw. al Ci byo tych nieszczliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych.

Przez to bezgraniczne wspczucie i miosierdzie, a zwaszcza przez wzruszajc dobro okazan skruszonemu otrowi wspukrzyowanemu na Golgocie, kiedy mu powiedziae: "Dzi ze Mn bdziesz w raju!", bagam Ci o sodki Jezu, oka miosierdzie mnie grzesznemu w godzin mierci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


SZSTA MODLITWA


O Jezu! askawy i upragniony Krlu, wspomnij na bole, ktr odczue, kiedy nagi jak ndzarz, przykuty do krzya, zostae na tym drzewie haby wymiany i wzgardzony. Wszyscy Twoi krewni i przyjaciele opucili Ci z wyjtkiem ukochanej Matki, ktra staa wiernie przy Tobie podczas konania. Ty za polecie J swojemu wiernemu Uczniowi, mwic do Najwitszej Maryi Panny: "Niewiasto, oto syn Twj" i do witego Jana: "Oto Matka Twoja!"

Bagam Ci, o mj Zbawicielu, przez miecz boleci, ktry ongi przeszy dusz Twojej Najboleniejszej Matki, wspczuj ze mn we wszystkich utrapieniach i dowiadczeniach, zarwno cielesnych jak i duchowych, abym je wszystkie przezwyciy w yciu a zwaszcza w ostatniej godzinie przed nadejciem mierci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


SIDMA MODLITWA


O Jezu! rdo niewyczerpanej litoci, ktry z gbok mioci wypowiedziae na krzyu tsknot: "Pragn!". Byo to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Prosz Ci, o mj Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, bymy wytrwale we wszystkich podejmowanych czynnociach dyli do doskonaoci. Wyga w nas cakowicie podliwo ciaa i dze wiatowe. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


SMA MODLITWA


O Jezu! Sodyczy serc, niepojta Dobroci, przez gorzk i ocet, ktrych skosztowae na krzyu z mioci ku nam, spraw, bymy godnie przyjmowali Twoje Ciao i Twoj bezcenn Krew, lekarstwo i pociech naszych dusz, w czasie ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie mierci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


DZIEWITA MODLITWA


O Jezu! Cnoto krlewska, Radoci ducha, wspomnij na bole, ktr znosie, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbliajcej si mierci, zniewaony i wykpiony przez wybrany nard, opuszczony przez Ojca Twego, woae gono: "Boe Mj, Boe Mj, czemu Mnie opuci?"

Zaklinam Ci, o mj Zbawicielu, przez doznan trwog, aby mnie nie opuci podczas cierpienia i trwogi, jakie wywouj zbliajca si mier i sd Boy. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


DZIESITA MODLITWA


O Jezu! Ktry jeste Pocztkiem i Kocem wszystkich rzeczy, yciem i Szczytem cnt, wspomnij sobie, e ze wzgldu na mnie zostae pogrony w niezmierzonych boleciach. Przez ten bezmiar cierpie, spowodowany okrutnymi Ranami, ktre zaday grzechy wiata, naucz mnie zachowywa z prawdziw mioci Twoje przykazania, bo one dla tych, ktrzy Ci kochaj s atw i jedyn drog do zbawienia. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


JEDENASTA MODLITWA


O Jezu! Niezgbione rdo Miosierdzia, bagam Ci na pami o Twoich Ranach, ktrych dojmujcy bl doszed do szpiku koci i wypeni wszystkie wntrznoci, wyrwij mnie ndznego z grzechu i ukryj mnie w gbi tych Ran przed zagniewanym Obliczem Sprawiedliwoci, a minie Twe oburzenie i suszny gniew. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


DWUNASTA MODLITWA


O Jezu! Zwierciado prawdy, Mioci zwieczajca wszystkie siy ducha, Znaku jednoci, rozdarty i umczony obfitym upywem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij na niezliczone Rany, ktre okryy Ci od stp do gowy. O niezmierna i totalna boleci, ktr zniose w swym dziewiczym Ciele z mioci ku nam. Jezu Chryste, co moge nadto dla mnie uczyni? Czego jeszcze nie dokonae?

Zaklinam Ci, o mj Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenn Krwi w moim sercu, abym mg w nim ustawicznie czyta bole i mio Twoj. Spraw, aby przez moje przylgnicie do Twojej Mki zaznaczy si w mojej duszy owoc Twych cierpie. Niech Twoja mio wzrasta w niej codziennie do czasu, a stan przed Tob, Skarbie wszystkich dbr i wszystkich radoci! O sodki Jezu, daj mi w yciu wiecznym, to o co Ci bagam. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


TRZYNASTA MODLITWA


O Jezu! Odwieczna Potgo, Krlu niemiertelny i niezwyciony, wspomnij na bole, ktr znosie, kiedy opuciy Ci wszystkie siy, zarwno ciaa jak i ducha, kiedy skaniajc gow owiadczye: "Wykonao si". Bagam Ci, Panie Jezu, przez zupene wyczerpanie i przygniatajcy niepokj, jakich doznae przed dopenieniem dziea Odkupienia, zmiuj si nade mn w ostatniej godzinie ycia, kiedy dusza moja bdzie w udrce, a serce pene trwogi. W Tobie ufno pokadam. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


CZTERNASTA MODLITWA


O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego istoty, wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie si Ojcu w ufnej wypowiedzi: "Ojcze, w rce Twoje oddaj ducha mego". I wtedy skonae. Ale cho Ciao okaleczae i zbroczone Krwi, oddajc ostatnie tchnienia, przestao y Twa Boska moc otworzya rdo Miosierdzia i wylaa zdroje ask odkupieczych dla ludzkoci.

Przez t drogocenn mier i wszystkie jej okolicznoci bagam Ci, Krlu witych, wzmocnij mnie i dopom w walce przeciw szatanowi, ciau i krwi, aebym umary dla wiata y tylko Tob i dla Ciebie. Prosz gorco, przyjmij w godzin mierci moj pielgrzymi i wygnacz dusz u bram wiecznoci. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!


PIETNASTA MODLITWA


O Jezu! Usymbolizowany w yciodajnej winoroli, wspomnij na obficie broczc Krew, ktra popyna hojnie z Twego Ciaa jak wino z dojrzaych gron w toczni.

Przebity wczni onierza, wylae wszystk Krew i Wod do ostatniej kropli. Wiszc wysoko na krzyu z opad Najwitsz Gow, stae si jak pk zeschnitej mirry, bezwadny, odrtwiay, bez ladu ycia na zewntrz i we wntrzu Ciaa, a do szpiku koci.

Przez gorzk Mk i przez wylan drogocenn Krew bagam Ci, o sodki Jezu, zra moje serce ask, aeby zy pokuty i mioci stay si dla mnie dniem i noc tak potrzebne, jak chleb powszedni. Nawr mnie cakowicie do siebie, aby me serce utworzyo dla Ciebie stae mieszkanie, aby moja mowa bya Ci mia, a koniec ycia uwieczony nadziej spotkania si z Tob w raju, gdzie mgbym Ci chwali i bogosawi na wieki wraz ze wszystkimi witymi. Amen.

Ojcze nasz...   Zdrowa Maryjo...
Westchnienie, Jezu, Mioci moja bd uwielbiony i zmiuj si nade mn!

Pitnacie modlitw
Wana informacja

Kadego dnia naley odmwi 15 modlitw przez okres jednego roku.

Praktyczny kurs modlitwy Praktyczny kurs modlitwy
Ks. Zbigniew Pawe Maciejewski
Ksika "Praktyczny kurs modlitwy" wprowadza bez zbdnego gadulstwa w metod modlitwy zwanej Lectio Divina. Pokazuje, jak w swojej osobistej modlitwie sucha Boga... » zobacz wicej

Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie