O MODLITWIE    /   NABOESTWO    /   OBIETNICE    /   WIADECTWA    /   KOMENTARZE    /   LINKI    /   KONTAKT

Myli wprowadzajce
Tekst ten, ktry bdziemy czyta zosta nazwany "Tajemnic Szczcia" nie bez powodu. Wzbudza on swoim tytuem zaciekawienie, ale jednoczenie zastanawia. Nie chodzi bowiem autorowi o sensacj, o jaki przemijajcy interes, ale o zwrcenie uwagi na bardzo wany problem, ktry wymaga przemyle. Chcc zatem znale odpowied na postawione wyej pytanie, trzeba cay tekst uwanie czyta i otworzy si na tchnienie Boej aski.

Co to jest tajemnica? Znajdujemy si w sferze ocen religijnych. Tajemnica jest rzecz ukryt, ktrej czowiek nie potrafi pozna o wasnych siach. Jzyk aciski uywa w takich przypadkach terminu "misterium". Ujmuje w nim sprawy nadprzyrodzone. Tajemnica w sensie religijnym oznacza prawd objawion przez Boga, ktrej ludzki rozum nie jest w stanie ogarn. Takie prawdy mona pozna jedynie w wietle wiary witej. Niektre z nich pod wpywem Boego wiata mona czciowo zgbi. Jednak zgbienie wielu z nich przekracza granice ludzkich kompetencji. Do niezgbionych prawd religijnych naley midzy innymi tajemnica Trjcy przenajwitszej.

Kady czowiek spontanicznie tskni za szczciem. Szuka go na drogach swego powoania yciowego, posuguje si rnorodnymi rodkami, aby je zdoby, ale zawsze odczuwa niedosyt, czsto rozczarowanie. Potwierdza to w. Augustyn w znanym powiedzeniu: "Niespokojne jest serce czowieka, o Boe, dopki nie spocznie w Tobie". Przez prawdziwe szczcie naley rozumie doskonao istoty rozumnej, ktra osigna w peni swj cel. Dla czowieka celem najwyszym jest penia dbr, niezmcona rado i zaspokojenie najszlachetniejszych aspiracji. Taka perspektywa naley do de waciwych jego naturze. To szczytowe osignicie dokonuje si po mierci przez bezporednie, uszczliwiajce ogldanie istoty Boga. Pismo wite nazywa to szczcie widzeniem Boga "twarz w twarz" (1 Kor 13,12).

Na tej stronie jest mowa o prawdziwym szczciu przygotowanym przez Boga dla tych, ktrzy go miuj. Ta mio sprawdza si w naladowaniu Chrystusa w Jego cierpieniu na ziemi i owocuje w niezmconej chwale nieba. Do tego najwzniolejszego celu zosta powoany kady czowiek. Musi tylko wiedzie i nabra przekonania, e szczcie mierzy si krzyem, e przez cierpienie prowadzi niezawodna droga do wiecznego wiata i radoci.

Sam Stwrca odkry przed czowiekiem swj odwieczny plan, podyktowany mioci. Pismo wite, zwaszcza Nowy Testament, wyranie o tym mwi, a ycie witych to potwierdza. Boski Zbawiciel jest tego oczywistym dowodem. Ojciec niebieski da swojego Syna, ktry dla zapewnienia szczcia upadym ludziom sta si jednym z nas. y i pracowa w utrudzeniu, pozna ziemsk niedol, by we wszystkim do nas podobny oprcz grzechu. w kocu dla odkupienia caego rodzaju ludzkiego podj mk i mier krzyow Tylko On mg dokona ekspiacji za wzgardzon mio Bo. Ludziom, gotowym do przyjcia owocw odkupienia, otworzy niebo czyli wiekuist rado i pokj. Tak Bg umiowa wiat...

Zapamitaj sobie: grzech odbiera szczcie, a szczere nawrcenie je odzyskuje. Otwrz si na dziaanie aski. Powstrzymaj rozdygotane serce, po omacku szukajce zudze. Nie dozwl, aby zgubio si na bezdroach. Kto znalaz Jezusa, pozyska wytskniony przedmiot mioci, sta si posiadaczem najwikszego skarbu. Nie dopu, aby twa niechlubna przeszo i rozliczne wady sprowadziy ci z dobrej drogi. Boski Odkupiciel, udzielajc przebaczenia, nie robi wymwek, nie wraca do twoich dawnych upadkw. Nawet otrowi skazanemu za zbrodnie, gdy zreflektowa si i obaowa grzeszn przeszo, przebaczy cakowicie. Co wicej, udzieli zapewnienia: "Dzi ze Mn bdziesz w raju".

Czy wic Miosierny Pan zapomni o tobie? Nie bj si, ale przemieniony wewntrznie czy pokut, a prawda, ktr w pokorze serca odkryjesz wyzwoli ciebie i tych, ktrych pocigniesz za sob w Chrystusie, w Jego miosiernej mioci, z pomoc Matki Boej, odkryjesz peny wymiar "Tajemnicy szczcia".
Posannictwo w. Brygidy

wita Brygida urodzia si okoo 1302 roku w Szwecji z rodu ksicego. Rodzice jej odznaczali si bogobojnoci. W domu panowaa atmosfera religijna. Brygida wkrtce po przyjciu na wiat stracia matk i zostaa oddana na wychowanie do yczliwych ciotek.

Ma dziewczynk na pocztku nawiedzio pewne kalectwo. Przez pierwsze trzy lata nie potrafia wymwi ani jednego sowa. Ale ju wtedy przejawiaa uderzajc pobono, ktrej wyrazem by swoisty sposb chwalenia Boga. Jej pobono nabraa jeszcze wikszej wyrazistoci, gdy odzyskaa zdolno mwienia. Powicaa wtedy duo czasu kontaktowi z Bogiem, a naglona si wewntrzn najchtniej odprawiaa wiczenia duchowe.

Jako dziesicioletnie dziewcz, suchajc pewnego kazania o Mce Chrystusowej, doznaa szczeglnego owiecenia. Potem w najblisz noc podczas snu zdawao si jej, e widzi Boskiego Zbawc przybitego do krzya, pokrytego Ranami i broczcego Krwi. Jednoczenie miaa wraenie, e jaki gos do niej przemawia:

- Popatrz na mnie, crko.

Ona wtedy spytaa:

- Czy to ja, Panie, tak okrutnie obchodz si z Tob?

Pan Jezus odpowiedzia:

- Robi wyrzut tym, ktrzy mn pogardzaj i s nieczuli na moj mio.

Ten sen wywoa na Brygidzie ogromne wraenie i utrwali si w wiadomoci. Od tego czasu nad cierpieniami Jezusa Chrystusa czsto rozmylaa ze zami w oczach.

Jako moda panienka zostaa polubiona Ulfowi Gudmarssonowi. Powia mu omioro dzieci, w tym sw duchow spadkobierczyni w. Katarzyn, zwan Szwedzk. Przykad Brygidy bardziej uwici jej liczn rodzin, ni wygaszane nauki.

Pan Bg obdarzy j niezwykymi askami, w tym darem wizji. w roku 1339 odbya pielgrzymk do grobu w. Olafa, a w dwa lata pniej wybraa si z mem do Compostelli w Hiszpanii, gdzie znajduje si synne sanktuarium w. Jakuba apostoa. Po powrocie Ulf wstpi do cystersw i wkrtce zmar. Brygida natomiast otrzymaa wizj, wytyczajc jej nowe drogi ycia. Krlowi szwedzkiemu i zakonowi Krzyakw zapowiedziaa kary Boe, ktre niebawem na nich spady. Otrzymaa potem od krla posiado w Vadstenie i przystpia tam do budowy klasztoru. Udawszy si do Rzymu, nawizaa kontakty z wybitnymi osobistociami. Na papiea Innocentego VI nalegaa, by powrci do stolicy chrzecijastwa. Ten sam apel skierowaa do Urbana V. Papie faktycznie wrci do Rzymu w 1367 r. Zabiegaa zarazem o zatwierdzenie zakonu brygidek. W roku 1371 pielgrzymowaa do Ziemi witej. Czynia jeszcze starania o powrt Grzegorza XI. Zmara w dniu przez siebie zapowiedzianym w roku 1373. w pi lat pniej brygidki zostay zatwierdzone, a w 1391 roku ich zaoycielk wyniesiono na otarze.

Osobny temat stanowi objawienia w. Brygidy. Dugo dyskutowano w Kociele nad ich ocen. Dopiero papie Benedykt XIV okreli kompetentnie ich wiarygodno. Wrd przepowiedni wygosia grob pod adresem Krzyakw. Wyczuwajc przysze potrzeby odegraa prekursorsk rol w budzeniu czci Najwitszego Serca Pana Jezusa i Jego bolesnej Mki.
Potwierdzenia

Powysze modlitwy i towarzyszce im obietnice, zostay przepisane z ksieczki, wydrukowanej w Tuluzie w 1740 roku i wydanej przez Ojca Adriana Parvilliersa z Towarzystwa Jezusowego, misjonarza apostolskiego Ziemi witej. Z pozwoleniem, aprobat i poleceniem ich rozpowszechniania. Przetumaczono je na wiele jzykw, w tym take na jzyk polski. Za czasw witej Brygidy w XIV wieku nie byo jeszcze techniki drukarskiej. Dlatego uciekano si do pracowitej usugi kopistw. Papie Urban VI zachca ich do zwikszania iloci egzemplarzy opisu objawie witej Brygidy. O te teksty ubiegali si krlowie, wadcy, biskupi, uniwersytety, klasztory, biblioteki.

Ksiki, zawierajce powysze modlitwy i zwizane z nimi obietnice, uzyskay potwierdzenia wielu dostojnikw kocielnych, jak jego Eminencji Kardynaa Giraud z Cambrai w 1845 roku, Monsignora Floriana arcybiskupa Tuluzy w 1863 roku. Ksieczki, zawierajce te modlitwy, otrzymay bogosawiestwo Jego witobliwoci Papiea Piusa IX 31 maja 1862 r.

Ci, ktrzy zwiedzaj bazylik witego Pawa w, Rzymie, mog zobaczy krucyfiks o wielkoci naturalnej, dzieo rzebiarza Piotra Cavalliniego, przed ktrym klczaa w. Brygida. Tutaj przeprowadzia ona swoj cudown rozmow z Chrystusem Ukrzyowanym.

Podstawowy tekst tej religijnej broszurki w tumaczeniu na pi jzykw zosta przedoony Kongregacji w. Obrzdw dnia 20 kwietnia 1950 roku. Wydawca: Casa di Padre Pio Case postale 231, Saint-Remi, Que., Canada.

Pitnacie modlitw, objawionych w. Brygidzie zwanych popularnie "Tajemnic szczcia", cieszy si od wielu lat ywym zainteresowaniem poszczeglnych osb i rnych rodowisk modlitewnych. Koci udziela im kilkakrotnie swojej aprobaty, jak to wynika z powyszego opisu. Rwnie dla przekadu polskiego wadza kocielna wyrazia swoj zgod.


Bogu w Trjcy Jedynemu niech bdzie cze i uwielbienie